มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ยกฐานะจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะฯ ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ( เดิมคือ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ( เดิมคือ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา วิชาคือ บธ.บ. ( สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ) และ บธ.บ. ( บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 สาขา คือ บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า)
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตร 4 ปี (TH)
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (THT)
 

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตร 4 ปี ( IBT )
สาขาวิชาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (IBTT)
 

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (M.B.A.)