มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใต้คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (4 ปี และเทียบโอน 3 ปี) และในปี พ.ศ. 2560 ได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  ซึ่งก่อนหน้านี้ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เป็นแขนงหนึ่ง (แขนงการจัดการธุรกิจ) ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) ภายใต้สังกัดของภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
            ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีนโยบายที่จะมีการขยายการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงเสนอให้มีการจัดตั้งคณะใหม่เพื่อจัดการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าขึ้นในช่วงปลายแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และช่วงต้นของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เล็งเห็นว่าแขนงการจัดการธุรกิจ เป็นแขนงที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จึงได้ยกแขนงการจัดการธุรกิจขึ้นเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
        หลักสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น
 

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 130 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่าย)


หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เทียบโอน 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 100 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

16,000 บาท (ประมาณ)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

ส-อา (09.00 – 20.30 น.)

35,000 บาท (เหมาจ่าย)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (สารนิพนธ์)

จ-ศ (18.00 – 21.00 น.)

16,000 บาท (ประมาณ)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ภาคพิเศษ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

ส-อา (09.00 – 20.30 น.)

35,000 บาท (เหมาจ่าย)