มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ประกอบด้วย 2  ภาควิชา คือภาควิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์คือ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทางสาขาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับกลุ่มประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีของโลก และ มีจริยธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อดำเนินการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการเฉพาะทางสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องและลึกซึ้ง ตลอดจนส่งเสริมงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการ ด้านการประยุกต์วิทยาการทางสาขาอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการสัมมนา ปฏิบัติการ การฝึกอบรมและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยปรับใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ประโยชน์ร่วมกัน แก่ผู้ผลิตบัณฑิตและภาคเอกชนผู้ใช้เทคโนโลยี
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (ภาษาไทย)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ภาษาไทย)
 

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
- แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ 
 

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (ภาษาไทย)