มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือที่รู้จักในนาม ATM (Agro-Industry Technology and Management) ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรภาษาไทย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (B.Sc. Food Science and Management)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (M.Sc. Food Science and Management) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีการศึกษาเทคโนโลยีแปรรูปหรือการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจานี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี เช่น การจัดการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์การตัดสินใจ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอต่อความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Science and Nutrition) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คงคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (ภาษไทย) 142 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่าย)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ภาษาไทย) 140 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่าย)

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (ภาษไทย) ภาคปกติ 36 หน่วยกิต (วิทยานิพนธ์)

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

28,800 บาท (เหมาจ่าย)