มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือที่รู้จักในนาม IPD (Innovation and Product Development Technology) ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (B.Sc. Innovation and Product Development Technology) เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ ระบบคุณภาพ การตลาดและการจัดการ เป็นพื้นฐาน มีการเรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาได้ ทำให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง โดยประกอบด้วย 2 แขนง ดังนี้

1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (Health and Beauty Product Development Technology)
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง และพืชสมุนไพร ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อความงาม เป็นต้น
2. แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Product and Package Design and Development)
เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจในขณะนั้น เช่น อาหารแนวใหม่ อาหารฟิวชั่น อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ รวมถึงเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย และช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
-  แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (ภาษไทย)
-  แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (ภาษไทย)
141 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 – 16.00 น.)

19,000 บาท (เหมาจ่าย)