มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) และภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI) โดยมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนปัจจุบัน จำนวน 11 หลักสูตร ด้วยลักษณะของหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทำให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ความสามารถและศักยภาพเชิงนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากการผลิตบัณฑิต คณะยังมีพันธกิจอื่นที่ดำเนินการ อาทิ การบริการทางวิชาการที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรปริญญาตรี

ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขา ได้แก่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 3 สาขา ได้แก่

 


ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 สาขา ได้แก่

 


ปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีครึ่ง

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.). 1 สาขา ได้แก่

 


ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขา ได้แก่