มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (Department of Agricultural Engineering for Industry : AEI) เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2544 ในหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการและปฏิบัติการ สามารถออกแบบและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศตามหลัก BCG Economy Model โดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร และในปีการศึกษา 2562 ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิต สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และออกแบบ สร้าง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทั้ง 2 หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ Thailand 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (S-curve)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 148 น่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เทียบโอน 2.5 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT) 91 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFE) 144 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) เทียบโอน 3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET) 115 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)