มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (Department of Agricultural Engineering for Industry)   รู้จักในนาม AEI หรือ TAM-TA เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ด้าน ปฏิบัติการ สาขา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านปฏิบัติการเกี่ยวกับ วิศวกรรมเกษตร และ วิศวกรรมอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ การออกแบบและสร้าง และซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอาหาร และในปีการศึกษา 2562 มีแผนจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้าน ปฏิบัติการ เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต ที่ปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิต สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และยังสามารถออกแบบ  สร้าง และซ่อมบำรุง เครื่องกลและกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยทั้งสองหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเน้นย้ำความสามารถเชิงปฏิบัติการ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (S-curve) 
 

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 144น่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต   148 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน 2-3 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ 92 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สหกิจศึกษา 92 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต ปกติ 104 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต สหกิจศึกษา 104 หน่วยกิต

จ-ศ (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จากประสบการณ์ 2 ปี (WiL) 1.5 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต 54 หน่วยกิต

ส-อา (09.00 - 16.00 น.)

19,000 บาท (ประมาณ)