มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Department of Industrial Management : IM) เป็นภาควิชาที่บูรณาการวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์ด้านการจัดการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ ”วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” สำหรับหลักสูตร 4 ปี และ “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การวางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการซ่อมบำรุง (Maintenance Management) โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ การประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายคุณภาพ วิศวกรฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์ วิศวกรซ่อมบำรุง และวิศวกรความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) 145 หน่วยกิต 19,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (IEM)
หลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษ
145 หน่วยกิต 25,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 2 ปี ต่อเนื่อง

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
การจัดการอุตสาหกรรม (IMT) 84 หน่วยกิต 19,000 บาท