มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Department of Information Technology : IT) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษาระดับ ม. 6 และ ปวช. และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตร 2 ปี รับนักศึกษาระดับ ปวส. ซึ่งทุกหลักสูตรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI) และการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โดยเน้นการปฏิบัติในทุกรายวิชา รวมถึงการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้ รวมทั้งการมีคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้ โดยภาควิชามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับอย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้
 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 127 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 4 ปี

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)
หลักสูตรส่งเสริมภาษาอังกฤษ
135 หน่วยกิต 25,000 บาท (ประมาณ)

หลักสูตรปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 2 ปี ต่อเนื่อง

สาขา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ค่าเทอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 81 หน่วยกิต 19,000 บาท (ประมาณ)