มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาจำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (Instrumentation and Automation Engineering Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Mechanical and Automotive Engineering Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering Technology) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Process Engineering Technology) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเฉพาะทางสาขาวิศวกรรมควบคุมให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแถบนั้นเป็นอย่างดี
 

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ทล.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ