มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายใต้โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม อันมีผลต่อความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงบูรณาการบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความสมดุลและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 ปี สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม, สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ และ สาขาวิทยาการข้อมูลและการคำนวณ  
 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่

  • หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)
  • หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (CIPE)
  • หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (DSCBI)

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ได้แก่

  • หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (METAM)
  • หลักสูตรสาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (MCIPE)