มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “บทบาทของนวัตกรรมต่อระบบคมนาคมแห่งอนาคต”
News Date01 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “บทบาทของนวัตกรรมต่อระบบคมนาคมแห่งอนาคต”
โดย
🔹 คุณจักรกฤช ตั้งใจตรง ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก
🔹 คุณปรเมษฐ์ ห้อยสังวาลย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
🔹 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

☎️สำรองที่นั่ง โทร 025552000 ต่อ 1510☎️
📆วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567🕰 เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
🏢 ณ ห้อง Cloud9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ