มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมออนไลน์ CBIE 2021 Virtual - Canada's International Education Conference
News Date29 ตุลาคม 2564
เชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ CBIE 2021 Virtual - Canada's International Education Conference ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลการวิจัย ตลอดจนความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิชาการ ที่มีต่อความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุค disruption