มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเรื่อง "Happiness in Finland Style with Higher Education" จัดวันที่ 13 ก.ย. 65
News Date12 กันยายน 2565
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Happiness in Finland Style with Higher Education" จัดวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที คณะวิศวกรรมศาสตร์