มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม หมดเขตรับสมัคร 15 ก.พ. 66
News Date17 มกราคม 2566
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2566/2567 ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยหมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวโดยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ