มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2021 
News Date30 มิถุนายน 2564
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. สมัครเข้าร่วมโครงการ the Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2021  จัดโดยวิทยาลัย Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 15, 22 กันยายน 2564 และวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2564 (นักศึกษาจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม) 
***คุณสมบัติผู้สมัคร***
1. เป็นนักศึกษา มจพ. ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ทุกคณะ ทุกสาขา ทุกวิทยาเขต
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. มีความพร้อมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียน/ประชุม Online ได้ 
4. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ  
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการเต็มเวลา
***วิธีการสมัคร***
- Download ใบสมัคร และศึกษาข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ https://qrgo.page.link/1rucX
- ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม 
พร้อมแนบไฟล์หน้าบัตรนักศึกษา, CV ฉบับภาษาอังกฤษ 
และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- ส่งใบสมัครมาที่ Email : icc@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
โดยตั้งหัวเรื่องอีเมล ว่า “สมัครโครงการ YMAC2021 + ชื่อ-สกุล/เบอร์โทรศัพท์” 
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ขอให้นักศึกษาเตรียมพร้อมรับโทรศัพท์อาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในนาม มจพ. ทาง website : www.icc.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***
โทร 089-9828008 (พิมพ์วลัญช์ ICC)