มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์การประยุกต์ใช้และการจัดการเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ โดยศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน
News Date07 เมษายน 2564
ออนไลน์การประยุกต์ใช้และการจัดการเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ โดยศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน