มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม หมดเขตรับสมัคร 1 มี.ค. 66
News Date25 มกราคม 2566
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเปิดให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566