มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประชาสัมพันธ์โครงการ ExplorENG Summer Programme 2022 หมดเขตรับสมัคร 31 ก.ค. 65
News Date27 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia จะจัดโครงการ ExplorENG Summer Program เพื่อการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และการเยี่ยมชมวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ชื่อโครงการ : ExplorENG Summer Program
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 2 สัปดาห์ (21 สิงหาคม 2565 – 3 กันยายน 2565)
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน : 31 กรกฎาคม 2565
ค่าธรรมเนียม : *MYR 4,500 ต่อคน   
รายละเอียดโครงการ : www.exploreng.upm.edu.my