มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มจพ. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มจพ. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียนและเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษกิจเพื่ออนาคต โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีขอบเขตความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรเพื่อให้การพัฒนานโยบายขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
 
บุกเบิก/ข่าว 
สมเกษ/ถ่ายภาพ
พัทธนันท์/upload