มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 160 จำนวน 1 อัตรา
มจพ. ระยอง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 160 จำนวน 1 อัตรา
News Date06 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 160 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 อัตรา ต้องไปปฏิบัติงานประจำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 3.  ปริญญาเอก สาขาเคมี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4.  มีประสบการณ์การสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติ หรือฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5.  มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรืองานวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 6.  ผู้สมัครต้องเตรียมตัวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 7. ให้ผู้สมัครเตรียมการสอนเพื่อสาธิตการสอนในวิชา หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. นำเสนอหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว ที่เคยทำในช่วงศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 9. ในการสาธิตการสอนและการเสนอหัวข้อวิจัย โดยใช้เวลาในการบรรยาย 20 นาที
 10.  ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
 
 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
 
 
  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 1145 และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร 062-328-9727 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ