มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1850, 1851 จำนวน 2 อัตรา
มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1850, 1851 จำนวน 2 อัตรา
News Date06 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1850, 1851 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1 ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1850
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์/กรรมวิธีการผลิต/ระบบอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2 ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1851
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
- มีผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์/การยศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 
  
 
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7339, 0-3721-7300-4 ต่อ 7010  หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ