มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ที่จะนำปลด
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ที่จะนำปลด
News Date29 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ที่จะนำปลด
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สามารถขอรับเอกสารหนังสือรับรองได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.  โทร. 02-555-2000 ต่อ 1130
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น