มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > เหลือเวลาอีก 12 วัน สำหรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
เหลือเวลาอีก 12 วัน สำหรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
News Date17 ธันวาคม 2561
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี ในประเภทสาขาต่างๆ ได้แก่ 
1. สาขาวิชาการ 
2. สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
3. สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สาขาธุรกิจภาคเอกชน  
5. สาขาบริการสังคม 
6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา 
7. สาขาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
    ดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ 
     www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni/AL3.html

    กำหนดเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมายัง คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2561   E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
    สอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314