มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
News Date25 มกราคม 2562
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติคัดเลือกศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ราย
​จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ   สาขาวิชาการ
๒. นายสันติ  นำสินวิเชษฐชัย   สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
๓. นายอำนาจ  ภาครส   สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
๔. นายเสกสรร  เสริมพงศ์  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
๕. นายภูวดา  ตฤษณานนท์   สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์   สุวรรณราช  สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. นายณรงค์ชัย  อิงควรเศรษฐ์   สาขาธุรกิจภาคเอกชน
๘. นายธนสาร  หอสุวรรณ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
๙. ดร.อนุรัตน์  อินทร  สาขาบริการสังคม
๑๐. นายเสรี  สหะโชค    สาขาบริการสังคม

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 02 555 2000 ต่อ 1314