มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศ โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา
ประกาศ โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา
News Date09 เมษายน 2562
โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่กระทำความดี เพื่อเป็นศักดิ์ศรีแก่ตนเอง และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตลอดถึงประเทศชาติ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเกณฑ์การพิจารณาได้ที่ www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/other.html
ส่งเอกสารที่ : กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ.
เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลและประกาศคุณงามความดีต่อไป