มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
News Date28 มกราคม 2564
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ประชุมเพื่อ พิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น และมีมติคัดเลือกศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 13 ราย ตามรายชื่อดังนี้
1. ผศ.ดร.ธงชัย แก้วกิริยา สาขาวิชาการ
2. ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ สาขาวิชาการ
3. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
4. นายคมสัน สุวรรณอัมพา สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
5. นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
6. นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
7. นายกนกศักดิ์ สุทธิบุตร สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง สาขาธุรกิจภาคเอกชน
9. นายชินเดช เมธารมณ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน
10. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล สาขาธุรกิจภาคเอกชน
11. ดร.ธภัทร อาจศรี สาขาบริการสังคม
12. ดร.เรวัต สุนทรวิภาต สาขาบริการสังคม
13. นายมนัส ศรีวานิชภูมิ สาขาบริการสังคม

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. โทร. 02 555 2000 ต่อ 1314