มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 63 ปี
มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 63 ปี
News Date07 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 63 ปี

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
(1) ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ goo.gl/hf7XvN
     (กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก)
(2) อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี
(3) กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
     - แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
     - ภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ)
     - หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาที่ มจพ.
     - หลักฐานแสดงการสร้างชื่อเสียง
     - หลักฐานการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
(4) ส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ : shorturl.at/luBK4

การส่งข้อมูล  กรุณาจัดส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อพร้อมภาพถ่ายและสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง
     ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น กองกิจการนักศึกษา
     คุณพรทิพย์ พูนสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

     พร้อมไฟล์ข้อมูล มาที่ E-mail : alumni@op.kmutnb.ac.th 
กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.

สอบถามข้อมูล  ฝ่ายเลขานุการ คุณเรือนทิพย์ ทองใบ  หรือ  คุณพรทิพย์ พูนสกุล
โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 1314 หรือ
        08-9554-3888 (เรือนทิพย์ ทองใบ)
        09-5930-9229 (พรทิพย์ พูนสกุล)


พรทิพย์ / ภาพ-ข่าว