มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ 
News Date23 สิงหาคม 2561
กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดอบรมโครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนา เรื่องเทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนตำราตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจัดโครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีคุณาวุฒิ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ประสบการณ์ ทักษะการสอนและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจัดเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพียงพอและเหมาะสมกับสัดส่วนต่อการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป็นการสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ ศักยภาพในการรวบรวมประมวลความรู้และวิทยาการใหม่ๆ โครงการนี้จัดโดย กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมบรรยาย ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าเกณฑ์และสนใจเข้าร่วมในการอบรม ณ ห้อง AACHEN 310 ชั้น 3 อาคาร TGGS มจพ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
พัทธนันท์/ข่าว 
อัมพร/ภาพ