มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
การปรับปรุงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560
News Date04 กุมภาพันธ์ 2562

ขอให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลสถานภาพภาวะการหางานทำของท่าน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยดำเนินการดังนี้

   1.เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.kmutnb.ac.th)

      และคลิกเข้าสู่ระบบภาวะการหางานทำของบัณฑิต (http://ceremony.kmutnb.ac.th)

   2.การ Login โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน