มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Python Programming–การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ”
News Date02 กรกฎาคม 2562
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Python Programming – การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ” ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาชั้น ปวช. 3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดการอบรมวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ห้อง B4-21 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-217340 ถึง 3 ต่อ 7065 หรือ 085-2850606 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ก.ค. 62 ที่เว็บไซต์ shorturl.at/zDMNX
หมายเหตุ
1. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ฟรีอาหารกลางวัน / อาหารว่าง พร้อมเอกสารประกอบการอบรม
2. ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง
3. ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อได้เข้าอบรมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น และผู้เข้าอบรมสามารถนำใบประกาศนียบัตร มาเป็นผลงานในการสมัครเข้าเรียน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครืิอข่าย TCAS ในรอบที่ 1 Portfolio
พัทธนันท์/ข่าว
กิติศักดิ์/ข้อมูล