มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก สออ.ประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือส่งบทความงานวิจัยนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL International Conference
News Date22 ตุลาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับมอบหมายจาก ที่ประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 44 ในหัวข้อเรื่อง “Bridges for Science and Education: Cooperation, Trust, Openness and Creativity in Globalized World” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาต่างๆ ตลอดจนการคัดเลือกผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (ASAIHL International Conference) ทั้งนี้สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) มีสถาบันสมาชิกกว่า 254 สถาบันใน 28 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 43 แห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้งโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2563 มจพ. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก สออ.ประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือส่งบทความงานวิจัยนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL International Conference ซึ่งจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563
สมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บ http://asaihl.kmutnb.ac.th/registration.php?active=registration   
ประเภทของบทความที่นำเสนอ
1. รายงานการดำเนินการของประเทศ (Country report)     2. บทความวิจัย (Research article)
กำหนดในการส่งบทความดังนี้
วันสุดท้ายของการส่งบทความ    15 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบคุณภาพบทความ       28 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์   20 พฤศจิกายน  2562
ประกาศผลบทความที่ได้รับเลือกนำเสนอ      25 พฤศจิกายน 2562
วันจัดการประชุม  12 ธันวาคม  2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มจพ. 02-2555 2000 ต่อ 2235 หรือ 2239  E-mail asaihl@op.kmutnb.ac.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม http://asaihl.kmutnb.ac.th/
พัทธนันท์/ข่าว
ปรารถนา/ข้อมูล