มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress “COVID-19 the Global New Reality” วิถีใหม่โลกยุคโควิด-19
News Date22 พฤษภาคม 2563
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ในหัวข้อ “COVID-19 : the Global New Reality” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ที่มีต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบเชิงการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมต่อทุกประเทศทั่วโลก สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีเป็นตัวเร่งของการเกิดความเป็นจริงใหม่ (New reality) ซึ่งจะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของโลก  ผู้คน  สังคม เทคโนโลยี ปรับ เปลี่ยน ดิสรัปท์  เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การยกระดับศักยภาพความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงด้านเมือง  สังคมและการท่องเที่ยว  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม เศรษฐกิจ ดิจิทัลนำไปสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปฏิรูป “วงการการศึกษา” ทั่วโลกครั้งใหญ่อย่างไร สามารถร่วมระดมพลังความคิดในหัวข้อการประชุมตามกำหนดการ ดังนี้ เวลา 14.00-20.00 น. : COVID-19 : the  Global  New  Reality เวลา 20.00 - 21.00 น. : “COVID-19 Together : ร่วมเดินเคียงข้างไปด้วยกัน” คุยสบาย ๆ ภาษาไทยโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และคุณสุทธิชัย หยุ่น พร้อมแขกรับเชิญ
   ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางไกล The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ในหัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ตามวันเวลาดังกล่าวได้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/registration
รายละเอียด http://www.cupt.net/aowc-2020/
 ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ