มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อธิการบดี มจพ. แถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์
News Date12 มกราคม 2566
           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16.10 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้แถลงข้อเท็จจริง กรณีถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์กับสื่อมวลชน ดังนี้
           ข้าพเจ้าจบการศึกษาปริญญาตรี/โท ในสาขา Mechanical  Engineering, University of Applied  Sciences Giessen/Friedberg และปริญญาโท ในสาขา Polymer Technology จาก University of Applied Sciences Aalen และ ในสาขา Material Science จาก University Erlangen-Nuernberg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และปริญญาเอก ในสาขา Mechanical and Process Engineering จาก Kaiserslautern University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doc.) ด้าน Composite Materials, ณ Institute for Composite Material GmbH (IVW) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ Post Doc. ด้าน Materials Engineering, ณ Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 มหาวิทยาลัย และได้ทำงานวิจัยทางด้านงานวัสดุ และ composite  มาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากจบการศึกษามีงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นในทุกปีจากสถิติในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้ถูกแสดง ใน Facebook
          ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่มีจำนวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเกิดจากการทำงานวิจัยร่วมกันเป็นทีมกับคณะนักวิจัยจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นนักวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (full time researchers) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงมีเครือข่ายนักวิจัยต่างชาติ และยังมีโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้เคยร่วมงานกันในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัย อีกทั้งคณะที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ คือ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น  ซึ่งเน้นการทำวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก จะเห็นได้ว่ารูปแบบการทำวิจัยเป็นทีม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศดังกล่าวเป็นรูปแบบปกติที่มีอยู่ในหลากหลายประเทศในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน งานวิจัยบางเรื่องกว่าจะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศที่มี Impact Factor สูงจะใช้เวลาในการพิจารณานานเป็นปี จึงทำให้บางปีตอบรับมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
          ในด้านประสบการณ์การทำงาน ข้าพเจ้าเคยทำงานในภาคเอกชนก่อนมาบรรจุเป็นอาจารย์ที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และได้รับโปรดเกล้าฯ  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558  นอกจากนี้ ยังได้ผ่านการสอบของ Habilitation Committee และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง Habilitation หรือเทียบเท่าศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัย Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (คศ.2016)  โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้จากมหาวิทยาลัยดังกล่าว
         ในด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร      ไทย-เยอรมัน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี
         ดังนั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผลงานวิจัยของข้าพเจ้าและทีมงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมและสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษาของข้าพเจ้า อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เกือบ 18 ปี ทำให้เกิดเครือข่ายการทำวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ กอปรกับการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจบการศึกษาได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่างประเทศมากกว่า 20 คน และมีนักวิจัยภายหลังปริญญาเอก (Post Doc.) มากกว่า 10 คน รวมถึงมีนักวิจัยต่างชาติที่ทำงานร่วมกันในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง ทุกปีที่มาปฏิบัติงานที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนถึงปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และข้าพเจ้ามิได้รับค่าตอบแทนหรือเงินสนับสนุนใด ๆ ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นงานในหน้าที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้รับเงินเดือนอยู่แล้ว การทำงานวิจัยของข้าพเจ้าร่วมกับทีมงานวิจัยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันหยุดราชการและหลังเลิกงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการประสานงานกับทีมงานวิจัย ซึ่งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเวลาทำงานของแต่ละประเทศจะต่างกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ละทิ้งงานในหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย และไม่เคยเบิกเงินค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยในการขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ของข้าพเจ้าแต่อย่างใด เพราะถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับเงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้ว ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ กล่าวแถลง      ข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.