มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มจพ. ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2561 ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
News Date07 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2561 (Thailand Metallurgy Award 2018 : Academic) ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th  International Conference on Thailand Metallurgy) TMETC12 และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สุวรรณพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ได้รับรางวัลนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2561 (Outstanding Young Metallurgy Award 2018 : Academic) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ที่สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะภายในประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของคณาจารย์ มจพ. ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  โดยมีภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล