มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะนักวิจัย มจพ. เข้าพบนายกรัฐมนตรีในงานกิจกรรม “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน”
News Date05 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำคณะนักวิจัย มจพ. เข้าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั่วประเทศ 500 คน เข้าพบนายกรัฐมตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมกิจกรรม “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน Reinventing Thailand by Young Scientists” เพื่อร่วมแสดงความพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญแต่ละสาขามากำหนดอนาคตประเทศ ผ่านการเสนอสมุดปกขาวการวิจัยขั้นแนวหน้า หรือ Frontier Research โดยนักวิทย์รุ่นใหม่ได้ระดมสมองร่วมกันเสนอโจทย์วิจัยที่จำเป็นและสำคัญต่อประเทศ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. อาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) 2. การแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) 3. พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) และ 4. การป้องกันภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยงและสร้างโอกาสในอนาคต (Future Threats and Opportunities) โดยเชื่อมั่นหากรัฐให้การสนับสนุนจะสามารถใช้งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลักดันประเทศให้ก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาแล้วได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีนักวิจัยที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเข้าร่วมงาน ภายใต้การประสานงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
สมุดปกขาว  http://www.sti.or.th/uploads/files/files/FrontierResearchFinal30-10-18ForWeb.pdf?fbclid=IwAR0bFrP-Ob33MbuUpvvHMZwZRgsjpXGq_aJ1sn09fFyu_8o7gjLLxNaayqo
 พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล
ชวพล/ภาพ