มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปี 62
News Date14 มิถุนายน 2562
ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม โรงแรมวิลล่าวิชชาลัย มจพ.ปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  นายวุฒิชัย ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการกองงาน
วิทยาเขตปราจีนบุรี  นางสาวจารุวรรณ สมราศรี นักวิชาการศึกษา และทีมงาน กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา  นายเกษม ตั้งเกียรติศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี  นางสาวณปภัช รัตนภานพ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ สาขาปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาและสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ รวมทั้งข้อมูลและประโยชน์ของ
บัตรประจำตัวนักศึกษา ในการนี้ ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรที่มาให้ความรู้ทุกๆ ท่าน และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ฌานนท์ ปิ่นเสม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เร็คครีเอชั่น แอนด์ เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 
ศศิกานต์ ข่าว/ปาริฉัตร ถ่ายภาพ