มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี (เขาใหญ่) เปิดรับสมัคร ปวส. ต่อป. ตรี ปี’63
News Date02 สิงหาคม 2562
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ใน โครงการโควตากลุ่มสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ โครงการต่อยอด ปวส .เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
 1. โครงการโควตากลุ่มสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 • รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเครือข่าย
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (รหัสสาขา 17302) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (THT) : จำนวน 80 คน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (รหัสสาขา 17301) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (IBTT) : จำนวน 80 คน
 • วิธีการสมัคร : สมัครผ่านฝ่ายแนะแนวของสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่
 • การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์/ผลการเรียน
 1. โครงการต่อยอด ปวส.
 • รับสมัครจากนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วทั่วประเทศ
 • ไม่ระบุผลการเรียนขั้นต่ำ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (รหัสสาขา 17302) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (THT) : จำนวน 80 คน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (รหัสสาขา 17301) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (IBTT) : จำนวน 80 คน
 • วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน www.admission.kmutnb.ac.th
 • การพิจารณา : สอบประเมินความสามารถ
 
คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัครแต่ละสาขา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม : ปวส.การท่องเที่ยวและการโรงแรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / ปวส.การท่องเที่ยว / ปวส. การโรงแรม / ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า : ปวส.ทางพณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือสาขาการจัดการธุรกิจขนส่ง หรืออนุปริญญาทางคอมพิวเตอร์ (สายพาณิชยการ)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 037-217300 ต่อ 7513, 7519, 092-0415234, www.admission.kmutnb.ac.th, http://www.bas.kmutnb.ac.th, https://www.facebook.com/basdeanoffice/
 
ศศิกานต์ ข่าว-ภาพ