มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะผู้บริหารและบุคลากร มจพ. เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ร่วมจัดทำ Big Cleaning Day ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
News Date12 มีนาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร เพิ่มมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจัดทำ Big Cleaning Day ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 เป็นการเริ่มต้นที่ตัวเรา นอกจากการดูแลรักษาตัวเองให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ เช็ดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานที่เป็นจุดสัมผัส ยังต้องดูแลในส่วนของ โต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง ที่มีการใช้งานร่วมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน การสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และปลอดจากเชื้อโรค ตลอดจนฝุ่นละออง ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัยและบุคลากร เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งเรื่องบุคลากร เวชภัณฑ์ และสถานที่ โดยได้จัดเตรียมจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น จุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้สำหรับล้างมือป้องกันเชื้อโรค ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ และที่บริเวณประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้ทันในสถานการณ์อย่างปัจจุบันทันด่วน
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ