มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ”
News Date30 พฤศจิกายน 2561
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บริษัท TOYOTA Leasing (Thailand) Co.,Ltd. ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ” (Four Dimensions of business transformation showcases) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ ตามโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้ครอบคลุมใน 4 มิติที่เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ องค์กร (Strategic Vision, Human Capital Management, Business Process Transformation, Digital and Innovation Technology) เพื่อให้ผู้ฟังเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการบริหารธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 และเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นมุมมองในหลากหลายมิติของการบริหารธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการต่อยอด S-Curve ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยนำเสนอแนวคิดในการทำ Business Transformation ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
   พัทธนันท์/ข่าว
   สมเกษ,สรนพ/ภาพ
 
เว็บไซต์เดิม