มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
News Date28 ธันวาคม 2564
ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยนักวิจัยจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสถานีเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร สืบเนื่องจากพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564   ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  โดยนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ส่วนการนิทรรศการและสถานีเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร   และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงเก็บข้อมูลความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง


ขวัญฤทัย - ข่าว