มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
News Date22 กันยายน 2563
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ณัฏฐพงษ์ สุทธิวงศ์สุนทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และนายสมชัย นนทสิทธิชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตและวิศวกรรม นายภูษิต ลาวัลยะวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต โรงงาน 2 ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีวงจรรวม ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด โดยกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อผลักดันศักยภาพในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านสหกิจศึกษา และโครงการบูรณาการการเรียนกับการลงมือปฏิบัติงานจริง สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้ นับเป็นครั้งที่ 3  โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีเสมอมา ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ข้อมูล-ภาพ