มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ บันทึกรายการสกู๊ปข่าวนวัตกรรมหุ่นจําลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ช่อง 52
News Date23 กรกฎาคม 2563
รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ร่วมให้สัมภาษณ์บันทึกรายการสกู๊ปข่าวนวัตกรรมหุ่นจําลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ช่อง 52 ผลงานนวัตกรรมจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน หุ่นจําลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง เป็นผลงานของนายพุฒิภัฒน์ แสงทองและนายอาวุธ แจ้งมณี นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมชีว-การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยมี อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ อาจารย์ ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากหลายๆ เวทีในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ  
วัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมนี้ เนื่องจากปัจจุบันนี้ทางสถาบันที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล หรือนักศึกษาแพทย์ ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของมารดา เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูงมากและไม่มีจำหน่ายภายในประเทศ โดยอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการสอนในปัจจุบันสามารถตรวจอายุครรภ์ได้แค่เพียงขนาด 9 เดือน และขาดความสมจริงในการใช้งาน  ทางวิทยาลัยพยาบาลนั้นได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดโครงการสร้างนวัตกรรมที่มีความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อสร้างสื่อการสอนชนิดนี้โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ หรือทักษะการตรวจครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาล และ นักศึกษาแพทย์ หุ่นจำลองนี้สามารถลดต้นทุนได้เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อหุ่นจำลองจากต่างประเทศ  ปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรมไปใช้จริงที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ และเตรียมจัดทำเพื่อใช้สำหรับวิทยาลัยการพยาบาลกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
หากหน่วยงานใดสนใจ ผลงานหุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง สามารถติดต่อได้ที่ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 081-5306909 อีเมลล์ rodjarin.r@sci.kmutnb.ac.th  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ