มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้การต้อนรับ วิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
News Date07 ตุลาคม 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมให้การต้อนรับ นางวันคำ สุลิยา ประธานวิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี  ดร.สุดสะกะ บุนมานิด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยสุดสะกะเพื่อการบริหารและเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน เพื่อต่อยอดโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาทิ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS) ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ข้อมูล