มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด
News Date22 กันยายน 2563
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr.Katsuyuki Sakamoto, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทยาสกาว่า อิเล็คทริก ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และทีมคณาจารย์จาก Robot Academy ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติ และคณะผู้บริหารบริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีไดรฟ์, ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ชั้นนำของโลก เพื่อทำวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บุคลากร โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรมการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และซอฟแวร์ MotoSim จำนวน 16 license ซึ่งเป็นโปรแกรมการจำลองการใช้งานหุ่นยนต์แขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ยาสกาวา อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดให้บริการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับทักษะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้มีโรงเรียนเครือข่ายวิชาการเข้าร่วมในพิธี อาทิ โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาการทางด้านหุ่นยนต์ (Robot Academy) ซึ่งเป็นผู้ประสานการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสององค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 328 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์,เบญจพร/ภาพ