มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
News Date21 กันยายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัย ศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างออกแบบพัฒนาและผลิต ตู้ตรวจโควิด-19  เป็นตู้ความดันบวก (Positive pressure) และตู้ความดันลบ (Negative pressure) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อใช้ในการคัดกรองโรค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมรับมอบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอแนวทาง และการแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ทั้งนี้ มจพ. ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพร้อมที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สืบต่อไป ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ภาพ