มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 แบบไม่ใช้คะแนน TCAS ( non-TCAS)
News Date08 เมษายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 แบบไม่ใช้คะแนน TCAS (non-TCAS) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 25 พฤษภาคม  2565 โดยเปิดรับใน 4 หลักสูตร ดังนี้   
1. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  2. วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  3. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)  4. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 5. วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.eng.kmutnb.ac.th/ciep/?page_id=122  Facebook : ciep.kmutnb
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมาที่ ciep@eng.kmutnb.ac.th  
เปิดรับสมัครแบบปกติ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย สามารถยื่นหลักฐานการสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Scholastic Aptitude Test (SAT) หรือ General Scholastic Aptitude Test (GSAT) โดยมีผลรวมของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษภาคการอ่านและคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน และคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) หรือ General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ General Certificate of Education (GCE) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C อย่างน้อย 5 วิชา และต้องมีวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์รวมอยู่ใน 5 วิชานั้นด้วย หรือ General Educational Development (GED) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน ในแต่ละวิชา และคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน หรือ มีคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ IBT 45 หรือ CBT 133  TOEIC  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน   IELTS  ไม่ต่ำกว่า 4.55  คะแนน Duolingo ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 คะแนน
เปิดรับสมัครแบบทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย สามารถยื่นหลักฐานการสมัคร และมีผลคะแนนตามมาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  Scholastic Aptitude Test (SAT)
SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 และ SAT Subject (Math Level II) ไม่ต่ำกว่า 600
SAT II (Physics and Chemistry) ไม่ต่ำกว่า 600  ทั้งสองวิชา หรือ
A Level (Mathematics) ไม่ต่ำกว่า B  
A Level (Physics and Chemistry) ไม่ต่ำกว่า B ทั้งสองวิชา หรือ IB (Mathematics) HL ไม่ต่ำกว่า 6
IB (Physics and Chemistry) HL ไม่ต่ำกว่า 6 ทั้งสองวิชา หรือ
General Educational Development (GED) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน ในแต่ละวิชา และคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน หรือ
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) หรือ General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ General Certificate of Education (GCE) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C อย่างน้อย 5 วิชา และต้องมีวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์รวมอยู่ใน 5 วิชานั้นด้วย  หรือ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL (ITP)  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IBT 61 TOEIC  ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน   Duolingo ไม่ต่ำกว่า 8
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Letter of recommendation) จดหมายแสดงเจตจำนง (Cover Letter) สำเนาผลสอบ SAT หรือ GSAT หรือ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE หรือ GED อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-555-2000 ต่อ 8146
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ข้อมูล