มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ลงนามความร่วมมือในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย Creative young designer 2564
News Date24 พฤศจิกายน 2564
ผศ.สุรสิทธ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน Creative young designer 2564 ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาของโครงการ Educational instituted support activity (EISA) กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อชุมชน (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ ด้วยการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ โดยมีการบูรณาการความรู้ระหว่างคณะด้านการออกแบบและคณะด้านการบริหารธุรกิจในการช่วยพัฒนาผ้าขาวม้า ซึ่งได้ต่อยอดขยายพื้นที่การทำงานเป็น 15 ชุมชนทั่วประเทศ ร่วมกับ 13 มหาวิทยาลัยในโครงการ Eisa (Education Institute Support Activity) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว
คณะสถาปัตยกรรม/ข้อมูล-ภาพ