มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนรู้ต้นแบบ จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
News Date20 มกราคม 2566
          ผลงาน “ห้องเรียนแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรออนไลน์” จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  คว้ารางวัลชนะเลิศ  ประเภทสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยร่วมกับโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
          โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
          ขอแสดงความยินดีกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ณัฏฐาพร ข่าว - ภาพ