มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. จัดฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทย์ขั้นสูง ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
News Date17 มกราคม 2566
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการ“การฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพนัสพิทยาคาร”  ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับและดูแลการจัดกิจกรรม ภายในโครงการได้แบ่งกิจกรรมฐานเรียนรู้ย่อยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 3 ฐานได้แก่ (1) ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการสกัด DNA จากผลผลิตทางการเกษตร” (วิทยากร : ผศ.ดร.วิเชียร ศรีวิชัย) (2) ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “การไทเทรตวิตามินซีในน้ำผลไม้” (วิทยากร : อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ) และ (3) ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “มหัศจรรย์เม็ดบีสด์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจรสร้างภูมิ” (วิทยากร : ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา) ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงและกระตุ้นให้นักเรียนได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

ณัฏฐาพร - ข่าว